(ENC) ELSA Negotiation Competition

Višestupanjsko natjecanje

ELSA Natjecanje u Pregovaranju je interaktivno natjecanje koje se održava na lokalnoj, nacionalnoj, nadnacionalnoj i europskoj razini. Simulira proces pregovaranja između dvaju timova studenata. Svaki se tim sastoji od dva studenta. Sudionici preuzimaju ulogu zastupnika dviju fiktivnih stranaka koje, usprkos sukobljenim interesima, pokušavaju postići mirno rješenje postizanjem kompromisa. Temelj samog sukoba stranaka može biti ugovor, spor ili tome slično. Sami cilj natjecanja nije samo potpisati ugovor ili razriješiti spor, već ispuniti i očekivanja svojih klijenata u što većoj mjeri. Kako bi u tome bili uspješni, timovi uz generalne informacije o predmetu sukoba dobivaju i tajne informacije o očekivanjima svojih klijenata.

alternative


alternative


(ELR) ELSA Law Review

Projekt ELSA-e International

Pravna Revija je pravna publikacija koja se sastoji od studentskih, odvjetničkih, akademskih i drugih stručnih priloga. ELSA Pravne Revije drugi su najstariji projekt ELSA-e kao takve. Uspostavljanje Pravne Revije zahtjeva visoku razinu strateškog planiranja jer je potrebno osigurati kontinuitet publikacije. Za početak, potrebno je strukturirati sami izgled vaše ELSA Pravne Revije. Kako bi uspostavili ciklus objavljivanja i tiskanja, potrebno je pronaći akademskog partnera i izdavača, formirati uredništvo, napraviti nacrt sadržaja i stila te generalne smjernice.


(LRG) Legal research groups

Međunarodni projekt

Grupa za Pravno Istraživanje (LRG) je grupa studenata prava ili mladih pravnika koji provode istraživanje pojedine teme unutar pravnog polja, a za cilj imaju javno objaviti zaključak svog istraživanja. ELSA je u posljednjih 25 godina organiziranja Grupa za Pravno Istraživanje doprinijela mnogim važnim diskusijama u pravnoj znanosti te pravnom polju u cjelini.

alternative


alternative


Essay Competition

Esejsko natjecanje

Esejsko natjacanje je projekt u kojem se studenti prava ili mladi pravnici natječu na način da prilažu svoje eseje na neku temu unutar polja prava. Tema natjecanja bira se prije početka samog natjecanja. U svojoj srži, najbitnija stvar Esejskog Natjecanja je utvrđivanje koji od priloženih eseja na određenu temu je najbolji. P ostupak pregleda i ocjene eseja provodi se u odboru sudaca koji se uglavnom sastoji od profesionalnih pravnika (profesori, odvjetniki, sudci).


(ELD) Debatno natjecanje

ELSA Legal Debates

ELSA Pravne Debate su debatna natjecanja u kojima dva tima, po dva do četiri studenta po timu, iznose svoje argumente u korist ili protiv nekog prijedloga sudu. Debata se sastoji od timova, moderatora koji nadgleda sami proces debatiranja te odbora sudaca koji ocjenjuju sudionike na temelju kriterija propisanih u pravilima samog natjecanja. Sudionici ELD-a stječu praktično znanje formuliranja argumentacije pred sudom, razvijaju svoju rječitost te najvažnije, kritičko razmišljanje.

alternative


alternative


Akademsko pisanje

Projekt ELSA-e Zagreb

Akademsko pisanje je 13 je godina bila trodnevna radionica u zajedničkoj organizaciji ELSA-e Zagreb i knjižnice PFZG u kojoj su profesori upućivali studente u pravila za uspješno pisanje studentskih radova koji su jedan od neizostavnih segmenata pravničkog obrazovanja. U akademskoj godini 2022./2023. kvaliteta ovog projekta je prepoznata te je pretvoren u kolegij na Fakultetu težine 4ECTS.


Pravno pisanje

Projekt ELSA-e Zagreb

Pravno pisanje kao jednodnevna radionica u suradnji s knjižnicom PFZG omogućuje realizaciju prethodno stečenog pravnog znanja koje se onda uz pomoć stručnjaka oblikuje u samostalno napisanu tužbu, žalbu ili podnesak. Radionica pokriva i vježbe pretraživanja Zemljišnih knjiga i registara.

alternative


alternative


(ROLE) Rule of Law Education

ELSA4Schools

Rule of Law Education je projekt stvoren na inicijativu udure ELSA Alumni kako bi se na interaktivan i djeci školskog uzrasta prilagođen način objasnio i približio koncept poštivanja vladavine prava, ljudskih prava i pravne države. ROLE se konkretizira između ostalog projektom ELSA4Schools, interaktivnim predavanjima koja prethodno educirani članovi ELSA-e približavaju djeci i mladima školskog uzrasta koncept vladavine prava, ljudskih prava i ELSA-e.